Page 19 - Jungbluth Neuss | Katalog 2024
P. 19

Naturzaun-Bretter     SCHWELLEN             MOSEL               SCHONBERG
     Purple Heart, gehobelt       Nadelholz druckimprägniert     Nadelholz druckimprägniert
     ST x B/cm        L/cm  E/Stck. 22 x 95 mm, geriffelt, Rundkopf 24 x 90 mm, Rundkopf
     9 x 19    200     71,00  L/cm           E/Stck.  L/cm           E/Stck.
     9 x 19    250     89,00  80             2,80  60             2,40
                       100             3,20  80             2,90
     Purple Heart, rauh         120             3,65  100             3,40
     ST x B/cm        L/cm  E/Stck. 150          4,30
     10 x 20    200     64,00  180             4,95  EINZELSTAKETEN
     10 x 20    250     79,00                   Nadelholz druckimprägniert
                       RHÖNZAUNBRETT           55 mm, Kopf gekegelt
                       Nadelholz druckimprägniert     L/cm           E/Stck.
                       23 x 170 mm            100             2,50
                       L/cm           E/Stck.  120             3,00
                       100             7,90  150             3,50
                       180            11,50  180             3,90


                   NEU
     NATURZAUN-BRETTER
     KIEFER DRUCKIMPRÄGNIERT, GRÜN
      2,50 m lang
                                   E/Stck.           1 Cumaru
     gehobelt, 20 mm stark   12,25                            2 Dog Ear
                                                 3 Rhönzaunbrett
     sägerauh, 24 mm stark   11,40
                                                 4 Franken
                                                 5 Falkenstein
     EICHE NATUR                                       6 Mosel
     2,50 m lang                                       7 Einzelstakete
                                    E/Stck.          8 Schonberg
     sägerauh, 26 mm stark   16,70    1   2   3  4   5   6  7   8
     gehobelt, 21 mm stark   17,40

     DOG EAR
     Nadelholz druckimprägniert
     L/cm           E/Stck.
     100             4,70
     180             6,90

     FALKENSTEIN
     Nadelholz druckimprägniert
     24 x 90 mm, Rundkopf
     L/cm           E/Stck.
     80             2,75
     100             3,30

     FRANKEN
     Nadelholz druckimprägniert
     25 x 55 mm, abgeschrägt
     L/cm           E/Stck.
     80             1,90
     100             2,25
     120             2,60


                                                       19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24